top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Działając w imieniu własnym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzach zawartych na stronie internetowej https://www.juandmi.org/ oraz jej podstronach i innych powiązanych formularzach. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z  późn.  zm.)  przez  JU&MI Wnętrza z duszą  z  siedzibą  w  Warszawie  (02-384),   ul. Włodarzewska 30 (będące administratorem tych danych osobowych) i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest marketing związany z usługą Home Stagingu.


Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. 


Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

- dane osobowe uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą -Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”), informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych jest JU&MI Wnętrza z duszą  z  siedzibą  w  Warszawie  (02-384),   ul. Włodarzewska 30;

 2. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez kontakt: kontakt@juandmi.org;

 3. dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych oraz wykonywania obowiązków wynikających z tej umowy oraz przepisów prawa;

 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana w zakresie i celu w jakim została wyrażona, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,    którego    dokonano    na    podstawie    zgody    przed    jej    cofnięciem;

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów;

 6. dane osobowe  będą przetwarzane  przez okres niezbędny  do  realizacji celów określonych  w pkt 3, w szczególności  przez  okres  trwania kampanii marketingowej JU&MI Wnętrza z duszą oraz przechowywane będą w celach archiwalnych do momentu zakończenia realizacji zadań przez JU&MI Wnętrza z duszą, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

 7. odbiorcami   danych   osobowych    będą    osoby fizyczne    zaangażowane    w    projekt JU&MI Wnętrza z duszą;

 8. przysługujące Pani/Panu prawa w stosunku do JU&MI Wnętrza z duszą to: żądanie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie  lub  ograniczenie  przetwarzania,  a  także  prawo  do przenoszenia danych. Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać, gdy:

 • w  odniesieniu   do   żądania   sprostowania   danych:   zauważy   Pani/Pan,   że   dane   są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez JU&MI Wnętrza z duszą; cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych, na której opiera się przetwarzanie danych przez JU&MI Wnętrza duszą; zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania  swoich  danych; Pani/Pana  dane  były  przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pani/Pan chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie  będą  nam  już  potrzebne,  ale  mogą  być  potrzebne  Pani/Panu  do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

W sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym udostępnionym w pkt 2 powyżej;

 1. osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że administrator danych (JU&MI Wnętrza z duszą) naruszył przepisy o ochronie danych osobowych;

 2. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 3. dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Polityka prywatności: Informacje
bottom of page